REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług przez firmę RIPdata

1. RIPdata zobowiązuje się do świadczenia usługi odzyskiwania danych z powierzonego przez Klienta nośnika zgodnie z parametrami określonymi w „Potwierdzeniu zlecenia”. Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz firmy RIPdata kwot obejmujących koszta wykonanej usługi. Dotyczy to również sytuacji, w której Klient zrezygnuje z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych tj. po zaakceptowaniu przez niego kosztów wykonania usługi. Podwyższenie ustalonej przez RIPdata ceny może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Klienta.

2. Klient oświadcza, że jest właścicielem dostarczonego do firmy RIPdata nośnika oraz informacji i danych na nim zawartych lub został upoważniony przez właściciela do rozporządzania nośnikiem i zawartych na nim danych. Ponadto Klient oświadcza, że znajdujące się na nośniku oprogramowania, dane oraz informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W wypadku naruszenia przez Klienta powyższego oświadczenia, zobowiązany jest on do naprawienia poniesionych przez firmę RIPdata szkód i do pokrycia kosztów powstałych z tego tytułu.

3. RIPdata zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych zawartych na nośnikach powierzonych przez Klienta. Powierzone przez Klienta dane mogą być wykorzystane jedynie w celu wykonania zleconej usługi.

4. RIPdata przechowuje odzyskane dane przez okres 7 dni od dnia odebrania przez Klienta nośnika. Po upływie tego terminu dane są kasowane bezpowrotnie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Klient zażyczy sobie natychmiastowego trwałego skasowania danych. Natychmiastowe trwałe kasowanie danych odbywa się po prośbie Klienta przekazanej na piśmie. Od tej chwili Klient bierze całkowitą odpowiedzialność za stan nośnika oraz za znajdujące się na nim dane.

5. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że nieodebranie nośnika przez okres 30 dni od dnia zakończenia zleconej usługi, rezygnacji z usługi lub braku decyzji klienta o zamówieniu lub rezygnacji z usługi, powoduje przejście nośnika na własność RIPdata.

6. Klient oddając dysk do firmy RIPdata w celu przeprowadzenia analizy, zgadza się na otwarcie dysku przez RIPdata jeśli będzie tego wymagała analiza. RIPdata oświadcza, że wszystkie dyski są otwierane w odpowiednich do tego warunkach.

7. RIPdata oświadcza, że w procesie odzyskiwania danych, w przypadkach szczególnie skomplikowanych może dojść do utraty gwarancji na nośnik. RIPdata nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji na nośnik, powstałą w procesie wykonywania zleconej przez Klienta usługi.

8. RIPdata nie ponosi odpowiedzialności za dyski uszkodzone lub zagubione podczas transportu przez firmę kurierską. Wszystkie dyski są ubezpieczone na ich realną wartość.

9. Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Brak możliwości wykonania jednego lub kilku punktów niniejszego Regulaminu nie powoduje utraty jego ważności w pozostałym zakresie.

8. Postanowienia końcowe. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego oraz Prawa Polskiego.

Menu : Start | Oferta | Cennik | Odzyskiwanie danych | Kontakt | Regulamin