Regulamin

Regulamin świadczenia usług odzyskiwania danych

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę KodIT Usługi Informatyczne z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 49 pod marką RIPdata (zwaną dalej KodIT). Marka RIPdata jest własnością firmy KodIT Usługi Informatyczne.
 2. KodIT zobowiązuje się do świadczenia usługi odzyskiwania danych z powierzonego przez Klienta nośnika zgodnie z parametrami określonymi w "Potwierdzeniu zlecenia". Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz firmy KodIT kwot obejmujących koszta wykonanej usługi. Dotyczy to również sytuacji, w której Klient zrezygnuje z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych tj. po zaakceptowaniu przez niego kosztów wykonania usługi. Podwyższenie ustalonej przez KodIT ceny może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Klienta.
 3. Klient oświadcza, że jest właścicielem dostarczonego do firmy KodIT nośnika oraz informacji i danych na nim zawartych lub został upoważniony przez właściciela do rozporządzania nośnikiem i zawartych na nim danych. Ponadto Klient oświadcza, że znajdujące się na nośniku oprogramowania, dane oraz informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W wypadku naruszenia przez Klienta powyższego oświadczenia, zobowiązany jest on do naprawienia poniesionych przez firmę KodIT szkód i do pokrycia kosztów powstałych z tego tytułu.
 4. KodIT zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych zawartych na nośnikach powierzonych przez Klienta. Powierzone przez Klienta dane mogą być wykorzystane jedynie w celu wykonania zleconej usługi.
 5. KodIT przechowuje odzyskane dane przez okres 7 dni od dnia odebrania przez Klienta nośnika. Po upływie tego terminu dane są kasowane bezpowrotnie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Klient zażyczy sobie natychmiastowego trwałego skasowania danych. Natychmiastowe trwałe kasowanie danych odbywa się po prośbie Klienta przekazanej na piśmie. Od tej chwili Klient bierze całkowitą odpowiedzialność za stan nośnika oraz za znajdujące się na nim dane.
 6. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że nieodebranie nośnika przez okres 30 dni od dnia zakończenia zleconej usługi, rezygnacji z usługi lub braku decyzji klienta o zamówieniu lub rezygnacji z usługi, powoduje przejście nośnika na własność KodIT.
 7. Klient oddając dysk do firmy KodIT w celu przeprowadzenia analizy, zgadza się na otwarcie dysku przez KodIT, jeśli będzie tego wymagała analiza. KodIT oświadcza, że wszystkie dyski są otwierane w odpowiednich do tego warunkach.
 8. KodIT oświadcza, że w procesie odzyskiwania danych, w przypadkach szczególnie skomplikowanych może dojść do utraty gwarancji na nośnik. KodIT nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji na nośnik, powstałą w procesie wykonywania zleconej przez Klienta usługi.
 9. KodIT nie ponosi odpowiedzialności za dyski uszkodzone lub zagubione podczas transportu przez firmę kurierską. Wszystkie dyski są ubezpieczone na ich realną wartość.
 10. Administratorem danych osobowych jest firma KodIT Usługi Informatyczne Andrzej Kubaczyk z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 49.
 11. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zlecenia przez KodIT oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 12. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub numer telefonu informacji, pytań oraz powiadomień związanych z realizowanym zleceniem.
 13. Klient oświadcza, że:
  1. jest świadomy, że podanie danych jest dobrowolne
  2. został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany, uzupełnienia oraz usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących z KodIT na potrzeby wykonania zlecenia, np. podmiotom wykonującymi usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne oraz informatyczne.
 15. Dane osobowe nie zostaną nigdy przekazane do innych podmiotów do wykorzystania w celach marketingowych.
 16. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).
 17. Pełna informacja dotycząca obowiązku informacyjnego na podstawie artykułu 13 RODO znajduje się > tutaj <.
 18. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies znajduje się > tutaj <.
 19. Postanowienia końcowe. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego oraz Prawa Polskiego.