Polityka ochrony i przetwarzania danych - Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma KodIT Usługi Informatyczne Andrzej Kubaczyk z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 49 (zwaną dalej KodIT).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: rodo@kodit.pl lub na adres pocztowy: KodIT Usługi Informatyczne, os. Stefana Batorego 49, 60-687 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie drogi Kliencie podczas zakładania zlecenia naprawy lub zlecenia odzyskania danych albo drogą elektroniczną po wysłaniu formularza zgłoszenia nośnika do odzyskania danych lub formularza kontaktowego znajdujących się na stronie internetowej ripdata.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez KodIT?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z obsługą realizowanych zleceń,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • obsługi ewentualnych reklamacji,
 • rozliczeń finansowych w związku z wykonanymi usługami,
 • obsługi kartoteki klienta (zawierającej historię współpracy z Klientem m.in. archiwalne zlecenia)

Dodatkowo, jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten wysyłając do nas stosowną informację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Klienta następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą:

 • Klienci przychodzący osobiście: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • Klienci zlecający wykonanie usługi poza siedzibą KodIT: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do wysyłki

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie usługi.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec KodIT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w każdym czasie gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu i dlaczego udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z KodIT tj. podmiotom wykonującymi usługi:

 • kurierskie i pocztowe (na potrzeby wysyłki lub odbioru sprzętu),
 • informatyczne,
 • handlowe (dostawa oprogramowania rejestrowanego bezpośrednio na dane Klienta),
 • finansowe (w przypadku przelewu zwrotnego),
 • księgowe,
 • prawne.

Dane pochodzące z cookies są przetwarzane przez Google na potrzeby narzędzia analitycznego Google Analytics.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe aż do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 10 lat od ustania współpracy/kontaktu.

Pliki ciasteczek (cookies) są przechowywane przez okres do 2 lat od wizyty na stronie i wyrażenia zgody na korzystanie z cookies.
Nasza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies znajduje się > tutaj <.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez KodIT polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.